|  |  |  | 
Produkten
 

2K is dealer van:


Algemene voorwaarden en Privacy (AVG)

PRIVCACYBELEID VAN 2K acupunctuur benodigdheden

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die 2K acupunctuur benodigdhedenverwerkt van haar klanten.

Indien je klant bent/wordt van 2K acupunctuur benodigdheden, of om een andere reden persoonsgegevens aan 2K acupunctuur benodigdhedenverstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Art. 1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
2K acupunctuur benodigdheden,  Gen. Kraijenhoffstraat 29
1411 BA te Naarden, KvK nummer 32116868.
De organisatie is bereikbaar via e-mail: naalden.biz@gmail.comArt. 2. Welke gegevens verwerkt 2K acupunctuur benodigdheden en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw klant-zijn worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
            b) adresgegevens eventueel zakelijk of \ privé
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), website(s),bankrekeningnummer(s), vakvereniging.
   


2.2       2K acupunctuur benodigdhedenverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de

            volgende doeleinden:

a)     je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over bestellingen en de eventuele communicatie hieromtrent, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen orders, 

b)     je naam, en adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van eventuele mailings, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van 2K acupunctuur benodigdheden,

c)     je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het orders en eventueel andere afgenomen diensten af te wikkelen.

 

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst    gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met 2K acupunctuur benodigdheden en je te 

            informeren over de ontwikkelingen.

 

2.4       Je telefoonnummer, mailadres en adresgegevens worden gedeeld met derden om ervoor te

            zorgen dat de bestelde goederen kunnen worden geleverd.

 

2.5       2K acupunctuur benodigdheden zal jou persoonsgegevens verder niet ter beschikking stellen 

            aan derden, tenzij dit via wettelijke bepalingen verplicht word gesteld. 

 
E-mail berichtgeving (opt-out):

2K acupunctuur benodigdhedengebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van 2K acupunctuur benodigdheden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

Art. 3. Bewaartermijnen 

2K acupunctuur benodigdhedenverwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je bestellingen tot maximaal een jaar na je verzoek tot uitschrijving. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Art. 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft 2K acupunctuur benodigdheden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt 2K acupunctuur benodigdheden gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

Art. 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Per e-mail van 2K acupunctuur benodigdheden (zie boven) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je door in te loggen op de website je eigen gegevens aanpassen. 2K acupunctuur benodigdhedenzal je verzoek in behandeling nemen en je, uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met 2K acupunctuur benodigdheden. 

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop 2K acupunctuur benodigdheden je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met ons.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het mailadres naalden.biz@gmail.com.

 

Art. 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 
Algemene Voorwaarden

Art. 1: Toepasselijkheid


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verlenen diensten door 2K acupunctuurbenodigdheden, nader te noemen 2K, aan derden, hierna te noemen koper, tenzij 2K uitdrukkelijk anders met koper overeenkomt.

1.2. Voor zover 2K in een specifieke situatie van één van onderstaande bepalingen afwijkt, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

1.3. Algemene voorwaarden van koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 2: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Iedere aanbieding van 2K is geheel vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij de aanbieding zelf anders aangeeft.

2.2. Een specifieke offerte op aanvraag is in beginsel met ingang van de offertedatum gedurende 30 dagen geldig, tenzij de specifieke offerte hieromtrent anders bepaalt.

2.3. Brochures die door 2K worden verspreid zijn te allen tijde vrijblijvend.

2.4. Indien een bestelling wordt geplaatst zonder enig voorbehoud en die bestelling door 2K wordt aanvaard, zal worden gefactureerd tegen het prijspeil zoals dat geldend is ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

2.5. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst prijsstijgingen voortvloeien uit overheidsmaatregelen, - nationaal of internationaal -, danwel door leveranciers en/of transporteurs opgelegd, zal zulks worden doorberekend aan koper.

Art. 3: Levering

3.1. Levertijden zijn te allen tijde vrijblijvend en gelden niet als een fatale termijn.

3.2. Indien ten tijde van de daadwerkelijke levering het verkochte niet kan worden afgeleverd, kan koper de bestelling bij 2K op vestigingsadres afhalen op afspraak.

3.3. Indien de bestelling niet binnen 6 maanden is afgerond, wordt de bestelling als afgerond beschouwd.

3.4. Koper is niet gerechtigd de producten door te verkopen aan derden.

3.5. De producten dienen alleen voor eigen gebruik of voor gebruik binnen de eigen praktijk aangeschaft te worden.

3.6. De producten zijn alleen bedoeld om gebruikt te worden door erkende acupuncturisten zoals lid van beroepsvereniging NVA, NAAV, ZHONG. Door een bestelling te plaatsen bevestigd de koper erkend acupuncturist te zijn.

Art. 4: Overmacht

4.1. 2K zal van rechtswege uit haar verplichtingen jegens koper zijn ontslagen indien 2K door overmacht die verplichtingen niet kan nakomen.

4.2. Van overmacht is in ieder geval sprake in de navolgende, niet limitatief zijnde, gevallen; in-, uit- en/of doorvoerverboden, staking, oproer, oorlog, bedrijf- en/of transportproblemen, ziekte, brand en iedere andere omstandigheid waarmee 2K ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden. Overmacht aan de zijde van leveranciers geldt eveneens als overmacht aan de zijde van 2K.

4.3. Indien 2K niet kan leveren zoals bij overeenkomst is overeengekomen, doch wel op een wijze als onder de gegeven omstandigheden vergelijkbaar kan worden geacht, zal 2K de koper een vergelijkbare vorm van nakoming aanbieden. Indien 2K voor deze vergelijkbare vorm van nakoming hogere kosten is verschuldigd dan zoals oorspronkelijk overeengekomen, zal de koper bij aanvaarding van deze vergelijkbare vorm van nakoming verdiscontering daarvan in de overeengekomen prijs zonder protest aanvaarden.

4.4. Indien nakoming van de overeenkomst door overmacht als in lid 1 en lid 2 omschreven alleen gedeeltelijk mogelijk is, zal de overeenkomst tot dat gedeelte worden uitgevoerd en zal de koper de aan dat gedeelte te verbinden koopprijs verschuldigd zijn.

Art. 5: Betaling

5.1. De koper zal de door 2K verzonden factuur voldoen binnen de daarop gestelde termijn. Betaling van de koopsom vindt plaats zonder dat de koper een beroep kan doen op verrekening, korting en/of opschorting.

5.2. De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen 14 dagen na leverdatum.

5.3. In het geval van niet-tijdige betaling van de factuur is koper zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is koper vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

5.4. Indien de koper na aanmaning en sommatie door 2K niet tot betaling overgaat, zal 2K de vordering uit handen geven. De koper zal alsdan gehouden zijn 2K volledig schadeloos te stellen. Buitengerechtelijke incassokosten worden door 2K aan de koper in rekening gebracht conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

5.5. Indien invordering in rechte geschied is de koper gehouden 2K volledig schadeloos te stellen voor alle aan de zijde van 2K gevallen proceskosten, beslagkosten daaronder begrepen, niettegenstaande het in rechte gebruikelijke liquidatietarief.

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1. 2K behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken of te leveren zaken voor totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
a. de door de koper verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
b. vorderingen wegens tekort schieten van de koper in de nakoming van zodanige overeenkomst.

6.2. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1. bedoeld, is 2K gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De koper verleent 2K reeds nu vooralsdan onherroepelijke machtiging daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle kosten verbonden aan het (laten) terughalen van de zaken komt voor rekening van de koper.

Art 7: Gebruik producten

7.1. Onze producten mogen alleen gebruikt worden door professionele acupuncturisten, bijvoorbeeld lid van NVA, Zhong of NAAV.

7.2. De naalden zijn voor éénmalig gebruik. Na gebruik dienen de naalden (zijnde scherp medisch afval) apart te worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt, zoals bij wet vastgelegd.

7.3. Gebruik de producten niet als de individuele verpakking op enige manier beschadigd of geopend is. Individuele verpakking garandeert steriele naalden.
Beoordeel elke naald voor gebuik. Gebruik de naalden niet als ze gebogen en/of beschadigd zijn.

7.4. Bij gebruik van de naalden bij electrobehandeling, laat de naalden dan niet langer dan 30 min. in het lichaam. Dit zou corrosie of breuk kunnen veroorzaken.

7.5. Bewaar de producten op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen. Zorg er ook voor dat er geen chemicaliën, vocht (vochtigheid) en/of extreme temperaturen op de verpakking kan inwerken.

7.6. Let altijd op de houdbaarheidsdatum (zie indicatie bij zandloper op de verpakking) en gebuik de producten niet meer als ze de datum hebben overschreden.

Art. 8: Risico-overgang

8.1. Zodra 2K de overeengekomen zaken heeft geleverd, komen deze geleverde zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper.

Art. 9: Reclamatie

9.1. De koper is gehouden om klachten schriftelijk bij 2K te melden onder een gespecificeerde opgave van de aard en omvang van de klachten binnen 14 dagen nadat een gebrek aan het verkochte bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn geworden.11.1. Voor schade, voorvloeiende uit niet-levering, niet tijdige of niet deugdelijke levering, is 2K slechts aansprakelijk indien zij te wijten is aan haar opzet of grove schuld. 2K is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een voor 2K geldende overmachtsituatie. 11.5. De koper vrijwaart 2K voor vorderingen van derden wegens directe of indirecte gevolgen van een gebrek van het verkochte, respectievelijk wegens handelen of nalaten van de koper, van diens personeel, en van ondergeschikten en niet-ondergeschikten van koper.

9.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de koper niet op en geven de koper geen verrekeningsrecht.

Art. 10: Niet-nakoming

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.2 is 2K bevoegd de overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de koper op enigerlei wijze jegens 2K tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in het geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte, of –vordering, faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van koper, zulks onverminderd het recht van 2K op volledige schadevergoeding van de door haar geleden en te lijden schade en overige aan 2K toekomende rechten, en zonder enige verplichting van 2K tot schadevergoeding.

10.2. Indien 2K krachtens het in artikel 10.1 bepaalde de overeenkomst met koper ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van 2K, al hetgeen de koper aan 2K uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, onmiddellijk opeisbaar.

Art. 11: Aansprakelijkheid

11.2. Indien 2K jegens de koper voor enige schade aansprakelijk is, zal de als gevolg daarvan verschuldigde schadeloosstelling 50% van de factuurwaarde van de betreffende levering nimmer overtreffen, tenzij een verzekeraar waarbij 2K zich terzake de ontstane schade heeft verzekerd tot een hogere uitkering overgaat.

11.3. 2K bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

11.4. 2K is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de geleverde producten. Koper dient zich voor gebruik van de producten te overtuigen van de deugdelijke staat hiervan.

11.6. 2K zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor immateriële schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Art. 12: Opschorting

12.1. 2K is gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten indien de koper haar verplichtingen jegens 2K niet naar behoren nakomt.

12.2. Indien 2K haar verplichtingen heeft opgeschort, is 2K tevens gerechtigd de met koper gesloten overeenkomst te ontbinden, mits nakoming aan de zijde van de koper blijvend onmogelijk is danwel de koper niet binnen een in redelijkheid gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

12.3. Indien 2K gelet op de voorgaande leden tot opschorting en/of ontbinding overgaat, zal de koper de daaruit voor 2K voortvloeiende schade vergoeden.

Art. 13: Slotbepalingen

13.1. Alle geschillen tussen 2K en de koper zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in Nederland.

13.2. De beslechting van het geschil zal onder uitsluiting van iedere andere regelgeving geschieden met inachtneming van het Nederlandse recht, waarbij het tussen partijen contractueel bepaalde uitgangspunt zal zijn.

13.3. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13.4. Verdragen zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

13.5. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Aanbieding
Acupunctuur model oorAcupunctuur model oor
Model Oor Hoogte 22 cm of 13 cm
vanaf: € 7,45
Meer info »


©2019 - 2K acupunctuur benodigdheden.
laatste site update: 24 June 2019 om 16:24
design and cms: sierra240